Vedtekter

§1.
Foreningens navn er Landsforbundet mot stoffmisbruk avd. Kongsberg, forkortet til LMS avd.Kbg. 


§2.

LMS avd Kbg er en politisk og ideologisk nøytral forening, som har til formål å arbeide for:

Åpenhet, hjelp og støtte for pårørende til rusmiddelavhengige.
Å være et samlings- og kontaktforum for rusmiddelavhengiges pårørende og andre interesserte.
Medvirke til helhet og kvalitet innen behandling og ettervern.

§3A

Alle arrangement som er i regi av LMS avd Kongsberg holdes rus- og alkoholfritt. 


§3B

LMS avd Kbg (forkortet navn) er tilsluttet Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Møter  i LMS avd, Kbg er åpent for alle.

§4 


Ethvert medlem i LMS avd.Kbg har taushetsplikt med hensyn til personlige forhold man er gitt kjennskap til i sitt arbeid for organisasjonen.

§5

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Innkallelse skjer med minst 3 ukers varsel. Årsmøte avholdes innen 15. februar. Medlemmer har stemmerett.

§6

Årsmøte behandler:
Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Valg av styret
Valg av valgkomitè på minst 3 medlemmer

§7

Styret forvalter foreningens midler, og kan i nødvendig utstrekning søke sakkyndig bistand til sitt arbeid.

§8

Styret består av minimum 3 personer pluss vararepresentanter. Leder, nestleder, kasserer sekretær og styremedlem (mer), velges direkte på årsmøte. Styret kan selv velge vararepresentanter.
Styret er ansvarlig for planlegging av drift av foreningens virksomhet og dens forhold til omverden. Funksjonstiden for samtlige representanter er 1 år. For å få en kontinuitet, bør helst 2 stykker av det avtroppende styret også delta i det påtroppende styret, men nødvendigvis ikke i de samme posisjoner som før. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved likt stemmetall er leders stemme utslagsgivende.

§9

Regnskapet revideres av revisor/regnskapskyndig person valgt av årsmøtet.

§10

Forslag til vedtekter, eventuelt endringer som skal vedtas på årsmøte, må innleveres skriftlig til styret. Dette må være styret i hende senest ved utløp av kalenderåret. For at vedtektsendringen skal være gyldig, må vedtaket fattes av årsmøtet med 2/3 flertall.

§11

Oppløsning av LMS avd. Kbg kan kun vedtas av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Medlemmer tilknyttet lokalforeningen overføres til LMS. Økonomiske midler overføres til LMS med en bindingstid på 3 år. Dersom nyetablering av lokallag kommer i stand, tilbakeføres midlene og medlemmene til lokallaget.

Godkjent av årsmøtet 19.mai 2011

Comments